ǁ

  ړۍ ڼ

 

ګ ښ ی

ګ Ș ښ ی
ښ ρ ډی ی

   ګی   ځګ ړ
ی ښی ی ړ ډǘټ ی
ګی ی ټ ʘ ی ی ی ی
ښی ی ی
ی ی ǘ ی
ی ی ی
ی ګی ی
ګ ړ ی ی ی
ټ  ړی ی څ
ی ړی Ϙ ی
ړ ͘ ΁ ړ
ښ ی
΁ ړی ی ی
ګی څ ی
څ ګ ی ی ړی
ی ی ی     
ګی څ څ
ړی ی  

څږ ګ ی ګټ ی
څ ی

ړ ی ښ
ی ی
10٠7٠2007

 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .