ښ " "

  ړۍ ڼ

 


ړ ې ې ګې ې
څ ټ

ړۍ ې ټ
څڅی ړ ګ ې

ړۍ ΁ ړ
ې څګ
ې ښ
ټ ټ

ړ Ǎ ګړۍ ې
ݘ ډ

Ӂېڅ
ې ی ې ګی ډ

ې ې
ԁ ړ ڼ ښ ې ګ

ګ
ǁ ې ''''


ј ې ې ښ ې ㍘ې

ې ې څ

 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .