ښ " "

  ړۍ ڼ

 

 
ې ښ ړګی ې
ړ ګ ې
ې ګ ګ
ې ړۍ ې
ړ ړ
څړ څ ې
ې څې ځږ
ې ړګی ښ ی ی ې
ې ګ ړ ې ېښږ
ګې ې ڼ ښ ې
 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .