ښ " ې"

  ړۍ ڼ

 
ځ ېې ګ
ګ ې
ګ ډډ ځ ...
ېې ې ښ
ی ړ ړ
΁ ګ
ی ΁
ی
***    ***
ړ ېې ګ ګ
ј ی
ی څیې ړ ...
ګ ې ېې ګ
ی ی ړ
ښ ی
јټ ډ
ېې ټې ګیэǁی
ې ې
ې ټې ې
یې ټې ې
یځ ېې ی
ړې
ښې ی
***    ***
ښې ښې ګې
ې ی
ې ګۍ
ې ې ټې
ی ېې ړی
ی ی
***    ***
ګ ې ډډ
ییې Ә ېې
ېې ې ړ
ې ړ
ښ ی ې
ی ی ړ
ګ ډګ
ټ
ې ی ې ګ ڼې

څǁ یځ
یې ې
ټټ ېې ړې
ی ګیډۍ
***    ***
ی یځ ې
یې ېې ې ښ

ښ
ټ ی
ې
ی ې ېې
ګ ڼ څی ې
ی ګ
ې ړ ǁ ی ې
ی ې

ځځ ی ۲۲ - ۳ - ۲۰۰۰

ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .