ښ " ې"

  ړۍ ڼ

 یی ګ
ړ
ی یځ
ړ ټې ړ
ړې ۍ ی
ځی

****

ییږ
ی ڼ
Ǎې یې
څ
ړ ې ΁
ې

ې ښ یږ
ښ
ېې ی
یی ې
ې ې ړ

****
یی ګ
ې ېې
ګ
ټ ړ
ړ ړې
ګ یږ ې
ګ
΁ ړ

****
یی ګ
ې ګ ړ
ی ړ
ګ
ی ړ
ԁ
ټ....
ښ ېې ښ ېې
ړې
ځ ی ې ړ
ԁ ې ړ ې
ې ې
...

****
یی ګ
ی
ې څ ګ
ې ګ
ی یږ
ې ځړ
ԁې ییږ ې ې
ډډۍ ې
ړ ې
ډډۍ ړ ټ ټ
ې ې ګې
ڼ ښ ډې
ړ ړ
ې ډیې یې یږ
ټ
****

یی ګ
ړ ی
ی ρ ی
ې یی ی ړ
ی ګګې ې
ې ی
ې
ې ډی
јټې ډې ې
ړ ګ
ی ρ ی ې
ی یی ی ړ
ې
ی
څ ټ јړ
ی ې ې

ړ
!

****
یی ګ
ړ ې ړ
څ ې ې

ېې ډ یږ
΁
ېې ښې ړ ǘې
ډی ی ړ
ʘی
ړ

ې ی
ې ګټی څ
ی ی
ې ډی ی
ې
ې ړ ېې ګ
ډی ΁ ږ
ډی ʘړ ʘړ ځ
ښ ړ ΁
ډی ځی
ې یښ
ځ ی
ی ځ ...ی ځ
ې ېې یې
ډ

ټ څ ې
ګ
ې ېې ګیډۍ
ی ی ګ

****
یی ګ
ړ
ی یځ
ړ ټې ړ
ړ ځځی
ړ ې ی
ځ ې ې ځ
ې..... ې
ې
ګ ی
یې
ځ ی ګ
ې ځ ԁ
ډی ی ی ړ
ړ ی
ې ړې ړ

ې ښ ډې ی ړ
ی ی ړې ړ
ړ ړې ړ
.....

۱۷۶ ۲۰۰۲ ېښ

ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .