ښ " ې"

  ړۍ ڼ

 
() ې

ې Ӂی ڼ څ یې
ې ی ې ړې
ی ې ې
ښ ې ی ګې یې
ی ې ...
ې ې ټې ړې.
ی ԁ ې ې
ګړی с
ې ګ یږې یې ځې
ې ګ ګ ډې ېیږې
ی ې ړ ې ې
څ ی ې ځ
ې ې ې
ԁېۍ ې ې ی ې
ټ ې ی ګځې
ې ګګ ې
ې ښ ی ډې ګې ې
ی ېی ګ ی ډګ
ې ډې ښی...
ګ ړ ړې...
ګګ ړ ې ړې
ې ی ې
Ӂږۍ ړ ېې
ڼ ㍘ې ې
ی ېی ګ ی ډګ
ی ې ګ
ګړی
ی ې ګګ ی
ې ی ی
ې ی ګ ې ېیږ
ې ښǁېۍ ځ
ځ ې ړ
ې ې ې ې ړې
ې ی ګ ی څې
Ӂږۍ ړ ې Ǎې ګ
Ӂی Ӂږۍ ی
ې ړې ǁې ځې
ې ㍘ې ې
ګې ې ېې

ی ېی ګ ی ډګ
ې Ӂېڅې ډې ښی
ډې ې ې ې ډې
ې ی ېې ې ټیټ ړی
ی ړ ې ی ی ېې یې
ګ ی ټیټ ړی
ې ې ګ ېی ې
ښې ې ې ړېې
ی ډې ښې ډې
ې ی ې
ټ ې ې
ېی ګ ځ ډې ...
ې () ی څ ې ړ
ښ ېې ښ ږ ې ی

ېی -

ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .