ښ " ې"

  ړۍ ڼ

 

ړ ې ې ی ې
ې ی ګګ ې ی ی ې ې

ی ی ې
څ څ ړ ې

ې ېې ټ ی ی ښ ې
ڼ ی څ ې ې

сې ډې ډې ګې ړ ځې....
ګۍ ې ځیږ ې

ې ښ ګی ...
ې ې ې ړ ې ې

ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .