ښ " ې"

  ړۍ ڼ

 

ی ې ی ړې ښې
ې ј ړې ښې

ګی ښ
ګ ې ړې ښې

ی ګګ ې یې
ټ یې ې ړې ښې

ی ړ ړ ی ې ю
ېۍ ړ ړې ښې

  څ ډۍ
ېږ ېې ړې ښې

ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .