ښ " ې"

  ړۍ ڼ

 

 ځ ښ ې ګ ې
ښ ې ې ې ې

ټ څړې
ې ې

ې ګ ړ ګ ښ ې ڼ
ې (ډې) ې

ې ټ ړ ړې јړ
ږ ګ ګ ې ګ ې

  ټ ګ ې ڼې ښې
ې ΁ ې

ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .