ښ " ې"

  ړۍ ڼ

 
ی! څ ښۍ ې

ړ ښ ې ېې
ی! څ ښۍ ېې
ې ښځځ ګ ې ږ
ې ې ږ
ڼې ې ې ښې
ې ې ښ .
ې ی څ ښ
ې ړۍ ې
ې ې ټې ګې ګې
ېې ځۍ ېې ښ ګ
ې ېې ډېې ښې ېې
ې څ ې څ ړې ې
ګ ګ
ې ېې ډۍ
ښ ېې ړ
ګې ټټ ېې
ې ې ګګې څ
ǘې ړ ې ې ښې
ی ې ښ
*** *** ***
ې ړ ږ
ې ې ې
ې ړ
ې ړ ډ ګ
ۍ ې ېې
ګ ګې
ې ېې ډې ګ څ
ښ ǁې
څ ړ Ә ګ
ې ې ې ځې
*** *** ***
ټ恘 ې ې ی ې Ӂ
ې ې ړ
ې ډګ ڼ ړ
... ګې
ړ ږ
ې ښ ړ
ګ ی ډګ
ې ړی
ګ ی ډګ ې
΁ ګې ǘړ
ې ې ې
ښ ې ړې
ېې ې ې ې ړ
څ ګې ...
Ӂ څ ړ څ
ې ې ې ی ړې ګې
ې ډ ې

ی ځی
ې ې ښ ې
ې ې ی ټ ړی
ې
ښ ځ ې Ӂ
ې څې
ې څې ځ ځ
ټټ ې ې ګ
ې ټ恘 ې ګې ې
ټ ڼ ړې
ې ښ ړ
ې ډ ړې
ې ټ ړ ګ ښ ړ
ګ ې ې ړې
ې ې ډې ړې
ډېې ښځې ړ ې јړ
*** *** ***
ړ ښ ې ېې
ی څ ښۍ ېې
( ) ( ) јۍ
ې ۍ јۍ
ړې
ې ې ړ ې
ې ډۍ ې
ې ړ ړ
ې ښ ډۍ ځ
ڼ ځ
۲۳\۷\۲۰۰۵

ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .