ښ ( ې )

  ړۍ ڼ

 

           

ی ې ګ ې ې
ی ړی ې ړ

څ ګډې ګیډۍګیډۍ
ګې ټې یې ې یې

ړی ې ې
ǘړ ې ې

ړ ې
ڼ ې ټ ې ږ

ی ړ Ӂی ې ی ګ
ښ ې ې ښ

ښ ( ې )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .