ړۍ ڼ

  ښ " "
 ې Ӂ
ږ ې

ګ ړ
ګ

ږ ښ ې ړ
ې ړ

ې ګډ ګ ې
ړ

ې ګڼ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .