ړۍ ڼ

  ښ " "
 ښ ې ېې ډې
ېې ډې


ې ې ډې

杝ږ ې ې ǘې
ې ې ې ϝۍ ڼ ې ې ډې

ې ې ټ ړې
ې ې ډې

ږ ځ ې
ځې ځې ډې

ټې ې ې ې ې ډ
ې ګ ې ږېې ډې

ې ې ړ ې ګې
ې ړې ړې ډې

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .