ړۍ ڼ

  ښ " "
 ېښ ڼ ګ
ې ې ڼ ګ

ې ې
ې ګ

ې ګ ǝ
ې ې ګ ΁ ګ

ې ې ې ګ ړ
ډ ګ ګ

ټ ј ې
ګ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .