ړۍ ڼ

  ښ " "
 ʘې Ӂې ې
ړې ې

ړ
ږ ړې ړې ټ ې

ۍ ې ګډ
ǘړ ې

ټ ې ښ ړ
ڼ ې

ړ ړ ړګ ږ
ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .