ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

ې ǘ ј ǘ
ږ ǘ
ې Ρ ې ې
ۡ ې ېȡ ʁǘ
ږ ډې ې ۍ ې
ې ې ډ ǘ
ې ۍ ۍ
ۍ ۍ ǘ
ې ѡ ې
څګې ږګې ǘ
ګ ګ ی ې
ې ښ ې ǘ
ې ې ښ
ې ړ ǘ
 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .