ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 


ې

ې ړ
ی

ې
Ӂ ی

ې ې ې
ې ې ښ ګ

ې څ ګ ېځ
ڼ ې

ې ړې ښ ړې
ی ړ ږϡ

ǘ څ

ې ټ ړ
ړ ښ ګځ

ې ې ړ ښ

ښ ې ې ډې јړ
ې ړ ښ
 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .