ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 


ګ ρ
ړګټ ې ې
ې
ې ې ړ
ی ړ

ی ې
ڼ ې
څ
څ ې ښېږ
څښ ې ی
څ
ې ښ ګڼ
!
ې


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .