ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

ګ ړ
ې ګګ ګ ړ
ې ې ړې ې
ې ړ ګ ی ړ
ې څ ې څ ی
ګ ړ
΁ ړ
ې ې ې ړ
ې ډ Ԙ
ې ې ې ړ
ړ
ځ ړ ړ
ی ې ډ ړ
ښ ې ې ې ǘړ
 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .