ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

ې ې ې ې ګې
ړ ېې ې ګې

ګې ګې
ی ې
ګې
ټ ګ ېې ړ
ږ ڼ ې ې ګې
ې ې ې ړ ړ
ی ې ګې
څ ې
ې ې ګې
ې ې ښ ی ګ
ې ګې


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .