ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

ښ
ې ی ی ͘
ې ې ې ګګ ړ
ګ
ګ ګېډې ډې ی
ې
ѡ ې څ
ې ې
ڼې ې ګ
څ ې Ԙ Ԙ
ی څ ی
ې Ԙ
ې څګ څږ

ښ ګ
Ә ټ
 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .