ړۍ ڼ

ښ   "ټ"

 


 

ی ډ
ښ ګ ی ډ
ې ډ ی ځ
څ ی ډ
ځ
ی ډ
ړ ې
ی ډ

ی ډ
ې ې ځ څ ی
ګ ی ډ
ې ې ې ښې
ی ډ
ځ ځ ې ی
ې ګ ی ډ
ې ې
ی ډ
ځ ې ډ
ی ډ
ټ ړ ې
ی ډ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .