ښ ǁ 

  ړۍ ڼ

 

ګځې ې ښی ړ
ې ې ی ږ ی ړ

ې ې ګ
ې ی ړ

ړې ې ې
ړی ی ړ

ې ې ګ ј
ټ ی ړ

ې څ ځې ړ
΁ ځ ښی ړ

ې ډې ԁ ې ې ړې
ی ې ډې ی ړ

ی ې ΁
ړی ړ

ګ ګ
ړ څی ړ

ې ې ېېږې ی
ږ ښ ی ړ

ږ ې ښ
ې ې ښی ړ

څ ې ې
ړ ې ی ړ

ǘ ړ
"" Ӂی ړ
 


 

 

ښ ǁ 

ړۍ ڼ
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .