ښ ǁ 

  ړۍ ڼ

 

څ ې ګ ې
ې ې ږ ې ې

ږ ԁ ګ ړی
ګ ې ې ې ې

ډې ԁ ې
ԁ ډې ԁ ې

ې
ې ې ګ ې ړ ې

ی
ېږ ې ې
 


 

 

ښ ǁ 

ړۍ ڼ
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .