ښ ǁ 

  ړۍ ڼ

 

ې ې ګ څ
ې څ ځګ څ

ې ԁ ړ
ې ې ې څ

ې ې ټ ې ړی ګ
ښ ې ځ ې څ

ی ډې
ې څ

ې ې ی
ې ې څ

ړ
ې ې څ

"" ې ې
ې ې څ
 

 

 

ښ ǁ 

ړۍ ڼ
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .