ښ ǁ 

  ړۍ ڼ

 

ې ګې ې ې
ې ې

ګ ې ګړګ ړګ
ۍ ګې ې ې

ټې ې ټ ړې
ړګ ې ې

ې
ې ړ ې ې

ړ ړ ې
ښې ڼ ې ې

ې ټ
ړګ ې ړ ې ې

ې ې
ې ې ې ې ې

"
" ې ړ ږې ی
څ ې ې ې ې
 

ښ ǁ 

ړۍ ڼ
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .