ښ ǁ 

  ړۍ ڼ

 
: ې ړ...

ې ښ ګ
ې ټ ړ ګ ې ړ

: څ ې ...
ی ی ....
ښ ډې ې ...

ګ ې ...

ې ګې ...
ې ې ګ ...
ړ ...
: ښ ...
: ږ ...
: ԁ...
: ګ...
: ...
: Ӂ ...
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .