ړۍ ڼ

  ښ   " ټ "  
 

ړ ǐ

ټ ی ډی ړ
ی ې ډی ړې

یی ګ څ ړ ږی
ې څ ړ ډی ړې

ی ې
ې ګړی ګ ډی ړې

ې ښ ی ښی
ړ یښ ډی ړې

ی ځ ی
ی ړ ډی ړې

ی یږ ی ې
ړ ډی ړې

ی Ӂږ ګ ړی
ډی ړې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .