ړۍ ڼ

  ښ   " ټ "  
 
ی ی ڼ ږ یۍ
ی ږ

ږ ی
ټ یǘ یې یۍ

Ǎ ږ یی ړی ږ ی
ی ی یې څ یۍ

Ӂی ځ
ی یې ې ی یۍ

Ԙ یې یјړ ړ
ی ی یې Әی یۍ

ی ټ ی ΁
ی ې ۍ یۍ

?
ی ی ی یۍ

ټی یږۍ ΁ یۍ
ګ څ ګیږ یۍ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .