ړۍ ڼ

  ښ   " ټ "  
 

ښ

Ԙې ǘ ی ی ښ
ګ ی ښ

ی یی
ی ی ښ

یڅ ی ی
ی ی ښ

ی ې ی
ی ښ

ی ړ ګی ی
ی ګی څ ی ښ

ی ګی ړی
ډی ی ښ

ی ی ړ
یې ی ښ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .