ړۍ ڼ

  ښ   " ټ "  
 

ρښ ځ ډ

څ څ ی
ې ی ǘ
ی ګ ټ
یې ډی ǘ

یې څ ی څ
ی
ی ͘


ی
څ ې ې ی
یځ ی
ړ ې ګ ی

ټ ړ یڅ
ی
یڅ څی ی
ی ګی

ځ ی یډ ګټی
ی ګټی
΁ ټ ی
یډ ګټی

Ӂ
΁ ډی ی ړ
ی ښ ړ
ښ یې ی ړ

΁ ړ
ې ΁ јړی
ګګ ږی ړ
ږې ښ ΁ јړی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .