ړۍ ڼ

  ښ   " ټ "  
 څ ښ ی
یږ ې ښ

ی ړګ ی څǁ یښ ړ
ځ یځ ی Ә

ј ی ی
یږ ړ یې ی

ې څ
ώ ړ ږ

یې ی یې یǁ
ښ ی ړ

ځ ی ځ
ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .