ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ې ې

ڼ ګ ځ
ګې ړ ځ

ی ګ ړ څې ډې
ډې ځ

ԁ ړ ګ
ې ځ

ښې ښې ګې ې ړ ګ ې
ګ ځۍ ځ

ږ ې ګ ی
ې ې ې ړ ځ

/ ۱۹۹۴

ښ ""

ړۍ ڼ


 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .