د ښاغلي پيرمحمد " کاروان " شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

Delete
په تليفون کې چې د A جدول راوړومه
 نو ستا نامه په کې اول راوځي
 سترګو ته دوه څاڅکي د اوښکو راځي
 له زړه مې سل چينې د ګل راوځي
 د تليفون تڼۍ مې کيکاږله
 زما اواز تر تا در ورسيدو
 تا يې پر ستوني باندې پښه کېښوده
 زما په زړه کې دې تېره ماته ښيښه کېښوده
 ما درته څومره سلامونه وکړل
 خو تا يوځلې هم عليک ونه وې
 په مرحبا مرحبا ستړی شومه
 جانانه تا راته لبيک و نه وې
 په تليفون کې مې چارج ختم کرېډېټ تمام شو
 لکه شاهين پنجو کې وړی کوتر
 سور مې د زړه په وينو سپين سلام شو
 د کمپيوترتر څنګه کېناستمه
 په MSN کې مې ONELINE وليدې
 نو مې يو سور ګلاب دروليږلو
 ما وې چې ته مې ګوندې هم په سره ګلاب وولې
 خو تا د سره ګلاب د پاسه چليپا را ښکله
 تېره چاړه وه پر مرۍ چې تا زما را ښکله
 ما وې په وينو سور يو بل ګلاب در وليږمه
 خو ته OFFLINE ښکاريدې BLOCK دې ومه
 د EMAIL پاڼه مې راواړوله
 ستا راليږلي اېمېلمونه له الف نه تر يا
 ما په يوه ستړي نظر ټول و کتل
 په کې يو څاڅکی د شبنم نه وو خوشبو يې نه وه
 جوړ له کاغذ مې دا غاټول و کتل
 ټول د درواغو له داغونو ډک وو
 له پاڼې پاڼې يې ريا وريده
 نه ترې وږمې د صداقت راوتې
 نه ترې نه يو ټکی رڼا ورېده
 لکه پېريان چې د غوسې واخلي ماشوم په غېږ کې
 ګوډۍ نانځکې او د لوبو شيان
 په ديوالونو وولي
 داسې مې ستا د اېمېلونو کاغذي ګلونه
 له ډېره قهره پاڼې پاڼې ايسته و غورځول
 په MSN کې مې ستا نوم DELETE کړ
 له تليفون مې ستا نومره و ايسته
 اوس نو يو دوه کارونه پاتې راته
 بری به هغه وخت نصيب وي ځما
 که مې له خيال نه ستا څېره و ايسته
 که مې په زړه کې ستا راټول يادونه
 د خواږه صبر په اوبو و مينځل
 دا څه موده په رياضت يمه بوخت
 چې دې له خيال نه او له زړه نه په يو ځای وباسم
 بيا به نو زر توبې توبې له مينې
 په پاک دربار کې د لوی خدای وباسم
 خو نتيجه صفر ده
 نه کيږي نه کيږي والله نه کيږي
 په زړه مې ووري او په خيال کې مې چکرې وهې
 اخر په دې مې امنا کړې ده
 په کومه ورځ مې چې په ګورکې کېږدي
 د ګور چينجي به راشي
 ستا ټول يادونه به DELETE کاندي زما په زړه کې


 

د ښاغلي پيرمحمد (کاروان ) شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.