د ښاغلي پيرمحمد " کاروان " شعرونه

  ړۍ ڼ

ی   ښ ګ ې ی

 

Ҙ ټ ی ښی "  "

............... ې Ӂی څې ښږ
................................ Ӂږۍ ې ǁې ښږ
............... ړی ښ
................................ ښ ې ډې ښږ

ی ی
 

ی
ښ ګ ې ی
ی ړ
ړ ې ی
ې ڼ Ӂ ی
ږ ښ Ӂ ی
ګ ګې Ӂې
ځ ԁ ی
ې ې
ډ ګ ی
ې ګ ې Ә
ګ ښ ی
ږ ې ړ
ړۍ ی

ǁ :

۱- ښ ښ  - ړۍ  ټګ
۲- ګ ګ - ډ ړۍ ټګ
۳- ې   -  ټګ
۴- ښǁېۍ ی -   ې ټګ
۵ -   ړی - ډ ټګ ( ې ȁڼ ې ې .)

     ی
: ڼۍ ... 
 
: ښ ښ... 
: ې ې ... 
: ې ې...
: Ә ...
...
ې ...
: ښǁېۍ ...  
: ګېډۍ څې ...
: ې ړ ګ...
 
ǁې
: څ ې ...
: ې ... 
: ټ ټ ې...
: ڼۍ ... 
ې ې ږی ...  
ԁې... 
: ړګ ...  
: ې څ ې...   
  
ګ   
Delete  
ګ  
ښ 
: ګې ې ...
: ښ ې . . .
: ږ ټ сې . . . 
ې 
: ...
ې
ی ی
ې ې ې
ګۍ

څ ښ
ې ې ړ
ې
ټ
ځ
ې
Ә
ښ څ ې
څڅ ې

ڼی ګ

ې
ې ې ې
ګ ښ
ړ ې ې ېږې
ԁې

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .