ړۍ ڼ

  ښ " "  
 

څ ې ړ ښ ې ګ ې
ې ǘ ې ی ΁ ǘ ې

ټ ګ ې ړ ټ ګ ږ
ی ړ ې

یی ګ ې ډې
ګ ύ ګې ې

ې ښ ږۍ ښ
ې ې ېی ی ې ټ ې

ې ړ Ӂی
ی ې

ګړۍ څ
ی ړ ی ګ

ی ی ږی ی ی
ی ې ړی ګ ې

ڼ ی ځی ږ ی
ځ ځۍ ځ ډ ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .