ړۍ ڼ

  ښ " "  
 

ې
ی 

ګ څګ ې


ډ ې ی
ې ې ړی

ې ې ې ې ی
ی ی

ې ښ ې ی ښ ی
ې ډ

ی ی ی
ړ ې ګ

ی ګ ړ
ј ړ  ډی ډ

ی ی ې ی ی
ځ ځ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .