ړۍ ڼ

  ښ " "  
 

  ې ځ Ԙ ی ګړ
ګړ

ې
څ ې ی ړ

ګې ΁ څ ړ
ې ګ ړ

ې ې ی ګی
څ یې ښ ی یړ

ی ږ ی ی
ې ۍ ړ ې ړ

ی ی ښ ی
ښ ی ΁ ې ړ

ې ې ی ې ړ
ې ښیږ ی ړ

ړ ی ې ی ی ی
ې ی ǘړ

ې ړ ې ګ ی
ړ ړی ی ې ې څ ړ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .