ړۍ ڼ

  ښ " "  
 

 ږ ړ
ρ Ӂې ڼ ږ

ی ې ړې
ښ

ټ ځ ښ ډډۍ ې
ښ

ې ې ې ی څ
ې ځیګ ګ

څ ږ
Ӂی ځ

ی ې څ ګ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .