ړۍ ڼ

  ښ " "  
 

ی ی ډییږ
ی ډییږ

ړ ړ ݘ
ې ې ډییږ

ی ې
ښې ډییږ

ې ښ ې
ې ی ې ډییږ

ی ې ی ی
ې ړ ډییږ

ې
څ څ ΁ ډییږ

ې
څ ې ګ ډییږ

ی ې ې
ډییږ

΁ ړ ښی
ډییږ

ی
ډییږ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .