ړۍ ڼ

  ښ " "  
 

ګ ې یښ یی
ې ړی ړ یی

ې یی ې ړی ښې ی
ی ې ګ ی یی

ۍ ډې ړ ېږ ی
ی یی

ی ې ې ې ې ړ ی
ې ی ړ ی یی

ړ ΁ ګ
ګ ی ړ یی

ԁې ې Ә ی
ی ی یی

ړ ی ی ې
ې ځ ی ی ډ یی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .