ې .

  ړۍ ڼ

 

ړ ګ

ښ ېښ
ی ې ې ېښ

ګ ڼ ې ځی јړی
ې ې ې ګګ ېښ

ρ څ ګ ړ ی ړ ګ
ې ې ې څګ ېښ

ǘ ې ړ
ې ې ېښ

ېږ ﻻ   ې ﻻړ
ی ې ې ېښ

ې ګړې ې ټې ې
ړګی " " ې ې ې ېښ

15.04.2004


 

ې .

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .