ې .

  ړۍ ڼ

 

 

 

ړ ګ
 
 
 
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .