ښ "ځځ"

  ړۍ ڼ

Home

 


ګې ښ ړۍ ړ
ګې ې څګ ړ ې ړ

ې ې ټۍ ې ږ ې ښ
ې ې ړ

! ې ې
ګړ ګړ ړ ځ ړ

ې ې ړ
ېړ ېړ ګ ې ې ډ ړ

! ډېې ۍ ۍ ړ
ې ړۍ ڼ ټې јړ

  ښ "ځځ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .