ښ  

  ړۍ ڼ

 

 

  ګې  ې       ګډ   
  ې   ټګې  
 

ې ېړۍ ډ
ګ ې  

ې ې ې څ
      ې

      ې ې ې
       

ې ΁

ې ځې ې

ې ""  ې  ېړ ږ
  ښ

 

ښ   ړۍ ڼ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .