ړۍ ڼ ښ  
 

ې ړ ږ


............ ړی ܁ ښځ
......................... ی ښځ ې Ӂ
............ ېړ ې ј
......................... څ څ
............ څ ڼ څ ښې ګ
......................... څ ې ې ې ړې ږ
............ ړ ې ې ډې ګ
......................... ځ ې ړی
............ ې ټۍ ې
......................... ې
............ ګ ې ې
......................... ی ځ
............ ې ګ ږ
......................... څ ږ
............ ېړ
......................... ېږ ې
............ ېړ ی И ړ
......................... ی ΁ ې
............ ړ ې ګ
......................... ې ې ǘ
............ ړ ېې ډ Ӂ Ӂ
......................... ږ ې ې څ
............ ښځ Ӂېږ
......................... ې ܘ ې څ ېېږ
............ څ
......................... ځ Ӂ ړ
............ ښځ ړی Ӂ
......................... ګړ ړ ې
............ ګ Ӂ
......................... ې ښځ ړ ړ ې
............ ګ ې ږې
......................... ړ ې
............ ېټ
......................... ې
............ ږ
......................... ګړ
............ ی
......................... ی Ӂ ښځ ځ
............ ې ړ
......................... ګ ګ
............ ړ ېې
......................... ښ
............ ی
......................... ګ ې
............ ې
......................... Ϙ ځ ې
............ ږ ې
......................... ܘ
............ ړی ښځ ړ ې
......................... ی ې
............ ښ ې ږ
......................... ې څ ρ
............ ږ ړ ځ
......................... ې
............ ې ګ
......................... ښ ښ
............ ی
......................... ی ړ
............ ېړ ې ې ې
......................... ǘ څ Ӂ
............ ې ΁ ې ړې
......................... ړ ې ې ړې
............ с ې ړ
......................... ړ ښځ ې
............ څǁ ې ډ ځ
......................... ې ې
............ ګ څ
......................... ܁
............ ړ ی ܘ ږ
......................... ی څ ېږ
............ ې
......................... ړ ې څ ې
............ څ ې ځ ږ څ ی
......................... ګګی
............ ی ې
......................... ځ ټ ګ
............ ښ
......................... ی ګ څ
............ ǎی
.........................
............ ی ځ ګ Ӂ
......................... ږ ړ ې
............ ېړ ښځ ј
......................... ې
............ ېړ ښ ښځ Ӂ
......................... ې
............ ې ښ ږ
......................... څ ړی ې

 

ښ   ړۍ ڼ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .