ړۍ ڼ

  ښ "ې"
 


ګډ ې ی
ی ی ړی ښی ی

ګ ی ی ی ی ړی
ړې ی Ӂړی ρ ی ګ

ګی ګی
ی ی ځ

ی


ی ږ یځ
ړی یی ی

ی ی ګڼ
ڼی ԁ ی

ی یی
ی ی ی ډ

ږ ې
څی

ی Ӂ ی ړی
ګې ی ی ګې

ی ی ړی ی
ی ی ړې ې


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .