ښ "ې"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ρښ ې
ې ښ

ԁ
ې ڼ ړ ېښ

ύ ύ ډ ېږ
ی ی

ې
  ړ ټ

ې ډیډ ټې ړې
ی یې ǘ ی

ې ی ی یې ېی ی
ې ګ ی

ρی څ ی ې ړې
  Ӂی ړ ړ ی

ی ی ګ ګ ې ې ې
ې ی ځګ ی

  ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .