ړۍ ڼ

  ښ "ې"
 
ی ې ρ ی
څ څ ې
ې ګ
Ӂېڅی ې
ی ښ
 ې څیږ ې
΁
یې ځ ǘ ې
ǘ ې ی
ښ ې یږ ې ې
ګ Ϙ ی
΁ ګډ څ ې


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .