ښ "ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
ښ ږ

ږ ښ ǁګړۍ ړ
ښښ ځ ړ

ې ښګې
ګې ې یې ې ړ

یښ ې ښ ړ ې
 ښی ΁ ړ

ې ېږ
ېږ ړ ΁ ړ

ې ې
ګړې ی ځې ړ

ړ
ځ ی ړ

ј یږ
ې ړ ړ ی ړ

  ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .